Nowy gabinet – nowe wyzwania

Prze­pro­wa­dza­jąc się na nowy adres do nowych gabi­ne­tów podo­lo­gicz­nych wie­dzia­łem, że muszą to być gabi­nety speł­nia­jące naj­wyż­sze kry­te­ria zarówno pod kątem wyma­gań Sane­pidu, jak i obsługi naszych klien­tów i pacjen­tów. Bez­pie­czeń­stwo, bez­pie­czeń­stwo i jesz­cze raz bez­pie­czeń­stwo.

Wyma­ga­nia Sane­pidu są bar­dzo rygo­ry­styczne i te oczy­wi­ście speł­niamy. Potwier­dziły to dotych­cza­sowe kon­trole.

Pod nowym adre­sem na ul. św. Sta­ni­sława 17 w Żorach mamy do dys­po­zy­cji ste­ry­li­za­tor­nię, gdzie nasze narzę­dzia i frezy prze­cho­dzą pro­ces dezyn­fek­cji i ste­ry­li­za­cji. Osob­nym pomiesz­cze­niem jest bru­dow­nik, szat­nia dla per­so­nelu, pomiesz­cze­nia socjalne z kuchenką i jadal­nią oraz osobne WC dla per­so­nelu i dla klien­tów. Pomiesz­cze­nie maga­zy­nowe oka­zało się bar­dzo pomocne ze względu na moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia środ­ków do dezyn­fek­cji powierzchni, narzę­dzi i dezyn­fek­cji rąk.

Dzięki spe­cja­li­stycznej hur­towni podo­lo­gicznej, którą mamy prak­tycz­nie pod ręką możemy się zaopa­trzyć na czas i w odpo­wied­nią ilość potrzeb­nych nam rze­czy. We wszystko zaopa­tru­jemy się w jed­nym miej­scu. Nie ukry­wam, że to dla nas bar­dzo wygodne, nie wspo­mi­na­jąc o tym, że jako pierwsi mamy oka­zję prze­te­sto­wać nowo­ści ryn­kowe (fre­zarki podo­lo­giczne, narzę­dzia, fotele, pre­pa­raty i wiele innych).Poza tym w innym pod­ręcz­nym maga­zy­nie możemy prze­cho­wy­wać kosme­tyki, pre­pa­raty spe­cja­li­styczne do zabie­gów, odcią­że­nia do stóp i mate­riały jed­no­ra­zo­wego użytku jak maseczki chi­rur­giczne, ręka­wice dia­gno­styczne, far­tu­chy, czepki, pod­kłady na fotele podo­lo­giczne, ręcz­niki papie­rowe.

W ramach bez­pie­czeń­stwa nie można nie wspo­mnieć o bez­pie­czeń­stwie naszych klien­tów. Już przy drzwiach wej­ścio­wych spo­ty­kają dozow­nik z pły­nem do dezyn­fek­cji rąk. Nasze klamki drzwi, podłogi gabi­ne­towe oraz podłogi w pocze­kalni są regu­lar­nie myte i dezyn­fe­ko­wane. Po zabiegu nastę­puje wymiana jed­no­ra­zo­wych pod­kła­dów na fote­lach podo­lo­gicz­nych.

Dezyn­fe­ku­jemy sie­dze­nia i opar­cia foteli podo­lo­gicz­nych, krze­sła spe­cja­li­stów i blat robo­czy sza­fek podo­lo­gicz­nych.

Nasze gabi­nety są wypo­sa­żone w spe­cjalne lampy oczysz­cza­jące i dezyn­fe­ku­jące powie­trze.

Klien­tów i pacjen­tów w pocze­kalni tuż przy wej­ściu ocze­kuje recep­cjo­nistka, która nowych klien­tów infor­muje o obo­wiązku wypeł­nie­nia wła­ści­wych dru­ków i oświad­cze­nia. Stali klienci zazwy­czaj wie­dzą gdzie mogą wygod­nie usiąść, napić się wody, albo sko­rzy­stać z toa­lety.

W pocze­kalni jest odpo­wiedni kli­mat i tem­pe­ra­tura. Pacjenci ocze­ku­jący na wizytę mają do dys­po­zy­cji ulotki i bro­szury edu­ka­cyjne, z któ­rych dowia­dują się jak we wła­snym zakre­sie dbać o stopy. Niek­tóre bro­szury np. PECLAVUS gdzie znaj­dują się prak­tyczne porady dla pacjen­tów mogą zabrać z sobą do domu – to zna­ko­mita reklama naszego gabi­netu.

Swój kącik w pocze­kalni mają też nasi mali pacjenci, gdzie na niskim sto­liku sie­dząc na krze­seł­kach, mogą np. kolo­ro­wać obrazki. Dzieła dzieci są zawie­szane na tablicy. Dzielne malu­chy na zakoń­cze­nie wizyty otrzy­mują od spe­cja­li­sty mały upo­mi­nek.

Nasze reje­stra­torki są nie­odzowną pomocą dla spe­cja­li­stów. Dbają nie tylko o obsługę naszych klien­tów, ale rów­nież o czy­stość, ład i dobry kli­mat w gabi­ne­cie. W recep­cji można zaku­pić spe­cja­li­styczne kosme­tyki i zale­cane pre­pa­raty do stóp.

Nasze gabi­nety podo­lo­giczne świad­czą usługi rów­nież pacjen­tom na wóz­kach inwa­lidz­kich. Z par­kingu do wej­ścia gabi­netu pro­wa­dzi ich łagodny pod­jazd, a WC jest dosto­so­wane do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych.

Nasze gabi­nety zabie­gowe są wypo­sa­żone w sprzęt klasy medycz­nej m.in. fotele podo­lo­giczne, fre­zarki, frezy i narzę­dzia. W każ­dym gabi­ne­cie jest kli­matyzacja i dużo dzien­nego świa­tła.

Nasze sta­ra­nia doty­czące bez­pie­czeń­stwa zarówno naszego, jak i naszych klien­tów zostały speł­nione. Wysoki poziom bez­pie­czeń­stwa klien­tów / pacjen­tów, jak rów­nież spe­cja­li­stów wyko­nu­ją­cych zabiegi na sto­pach i per­so­ne­lowi pomoc­ni­czemu gwa­ran­tuje pracę zatrud­nio­nym pra­cow­ni­kom na długi czas. Klienci i pra­cow­nicy w naszych gabi­ne­tach podo­lo­gicz­nych mogą czuć się bez­piecz­nie. I wła­śnie o to nam cho­dziło.

Zapra­szamy wszyst­kich, któ­rzy chcą sko­rzy­stać z facho­wych porad i zabie­gów podo­lo­gicz­nych w naszych gabi­ne­tach. Ze względu na sto­sun­kowo długi czas ocze­ki­wa­nia na wizytę pro­po­nuję umó­wić się tele­fo­nicz­nie nieco wcze­śniej.

Spe­cja­li­stów z mniej­szym doświad­cze­niem zawo­do­wym chcą­ych uzu­peł­nić swoją wie­dzę z podo­lo­gii zapra­szam na dar­mowe szko­le­nia, wykłady i pokazy orga­ni­zo­wane w ramach Szkoły Podo­lo­gii w Żorach, oraz na odpłatne prak­tyki podo­lo­giczne w naszym gabi­ne­cie podo­lo­gicz­nym.

 

Zapraszam do przeczytania artykułów pt.:

1. Obustronna ziarnina bez towarzyszącego wrastania
2. Łuszczyca paznokci a klamra Spiralna – efekty terapii
3. Podolog w czasie koronawirusa w Niemczech