Nowy gabinet – nowe wyzwania

Prze­pro­wa­dza­jąc się na nowy adres do nowych gabi­ne­tów podo­lo­gicz­nych wie­dzia­łem, że muszą to być gabi­nety speł­nia­jące naj­wyż­sze kry­te­ria zarówno pod kątem wyma­gań Sane­pidu, jak i obsługi naszych klien­tów i pacjen­tów. Bez­pie­czeń­stwo, bez­pie­czeń­stwo i jesz­cze raz bez­pie­czeń­stwo.

Więcej