Skip to content

Bezpieczeństwo i higiena

Wyma­ga­nia Sane­pidu są bar­dzo rygo­ry­styczne i te oczy­wi­ście speł­niamy. Potwier­dziły to dotych­cza­sowe kon­trole. Pod nowym adre­sem na ul. św. Sta­ni­sława 17 w Żorach mamy do dys­po­zy­cji profesjonalnie wyposażoną ste­ry­li­za­tor­nię, gdzie nasze narzę­dzia i frezy prze­cho­dzą pro­ces mycia, dezyn­fek­cji i ste­ry­li­za­cji. Nasz gabinet posiada również inne pomieszczenia techniczne, które wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie naszych pacjentów. Odpowiednio wyposażony bru­dow­nik do przechowywania odpadów medycznych w właściwych warunkach, szat­nię dla per­so­nelu, pomiesz­cze­nia socjalne z kuchenką i jadal­nią oraz osobne WC dla per­so­nelu i dla klien­tów. Pomiesz­cze­nie maga­zy­nowe oka­zało się bar­dzo pomocne ze względu na moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia środ­ków do dezyn­fek­cji powierzchni, narzę­dzi i dezyn­fek­cji rąk.

Sterylizatornia
Bezpieczeństwo

Warto również wspomnieć o dozow­niku z pły­nem do dezyn­fek­cji rąk, który znajduje się zaraz za drzwiami wejściowymi. Nasze klamki drzwi, podłogi gabi­ne­towe oraz podłogi w pocze­kalni są regu­lar­nie myte i dezyn­fe­ko­wane. Po zabiegu nastę­puje wymiana jed­no­ra­zo­wych pod­kła­dów na fote­lach podo­lo­gicz­nych.

Dezyn­fe­ku­jemy sie­dze­nia i opar­cia foteli podo­lo­gicz­nych, krze­sła spe­cja­li­stów i blat robo­czy sza­fek podo­lo­gicz­nych.

Nasze gabi­nety są wypo­sa­żone w spe­cjalne lampy oczysz­cza­jące i dezyn­fe­ku­jące powie­trze.

Klien­tów i pacjen­tów w pocze­kalni tuż przy wej­ściu ocze­kuje recep­cjo­nistka, która nowych klien­tów infor­muje o obo­wiązku wypeł­nie­nia wła­ści­wych dru­ków i oświad­cze­nia. Stali klienci zazwy­czaj wie­dzą gdzie mogą wygod­nie usiąść, napić się wody, albo sko­rzy­stać z toa­lety.

Nasze starania w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i personelu zostały docenione przez rybnicki oddział sanepidu.

Bezpieczeństwo pacjentówZ przyjemnością odebrałem to zaświadczenie.
Dla nas pracujących w Gabinecie Podologicznym na ul. Świętego Stanisława 17A w Żorach to znaczące wyróżnienie. Zaświadcza, że przeszliśmy II etap Kampanii Społecznej „Mam świadomość jak być zdrowym”, dotyczącej profilaktyki zakażeń, w tym krwiopochodnych m in. w takim gabinecie jak nasz.

Z przyjemnością odebrałem to zaświadczenie.
Dla nas pracujących w Gabinecie Podologicznym na ul. Świętego Stanisława 17A w Żorach to znaczące wyróżnienie. Zaświadcza, że przeszliśmy II etap Kampanii Społecznej „Mam świadomość jak być zdrowym”, dotyczącej profilaktyki zakażeń, w tym krwiopochodnych m in. w takim gabinecie jak nasz.

Nasz gabinet poddawany jest szczegółowym kontrolom sanitarnym. W 2016 przeszliśmy dodatkowe szkolenia. Potem Sanepid przeprowadził u nas bardzo dokładną kontrolę. Stawiliśmy czoła ostrym wymogom Sanepidu.

Nasz gabinet podologiczny był, jest i pozostanie bezpiecznym zarówno dla naszych pacjentów jak i dla nas samych. Czystość, dezynfekcję i sterylizację stawiamy na pierwszym planie – to się po prostu wszystkim opłaca.
Wspólnie cieszymy się z tego wyróżnienia.

Organizatorem kampanii był m in. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Polskie Towarzystwo Higieniczne.
Dla ciekawych znaku hologramowego. W środku hologramowego kwadratu (dolna część zaświadczenia) znajduje się kółko, a w nim Polski Orzeł w koronie.

error: Content is protected !!